Các hàm cơ bản trong excel ai cũng nên biết

Dưới đây là một số hàm Excel cơ bản mà bạn có thể sử dụng để thực hiện các phép tính và phân tích dữ liệu trong Excel:

1. Hàm SUM (TỔNG):

 • Sử dụng để tính tổng của một dãy số.
 • Ví dụ: =SUM(A1:A10)

2. Hàm AVERAGE (TRUNG BÌNH):

 • Sử dụng để tính giá trị trung bình của một dãy số.
 • Ví dụ: =AVERAGE(B1:B5)

3. Hàm MAX (LỚN NHẤT):

 • Sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một dãy số.
 • Ví dụ: =MAX(C1:C8)

4. Hàm MIN (NHỎ NHẤT):

 • Sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số.
 • Ví dụ: =MIN(D1:D6)

5. Hàm IF (NẾU):

 • Sử dụng để kiểm tra điều kiện và trả về giá trị khác nhau tùy thuộc vào việc điều kiện đó có đúng hay không.
 • Ví dụ: =IF(A1>10, "Lớn hơn 10", "Nhỏ hơn hoặc bằng 10")

6. Hàm VLOOKUP (TÌM KIẾM NGANG):

 • Sử dụng để tìm giá trị trong một bảng và trả về giá trị ở cột tương ứng.
 • Ví dụ: =VLOOKUP("John", A1:B10, 2, FALSE)

7. Hàm CONCATENATE (NỐI CHUỖI):

 • Sử dụng để nối các giá trị hoặc chuỗi văn bản lại với nhau.
 • Ví dụ: =CONCATENATE(A1, " ", B1)

8. Hàm COUNT (ĐẾM):

 • Sử dụng để đếm số lượng ô chứa dữ liệu trong một dãy.
 • Ví dụ: =COUNT(C1:C20)

9. Hàm IFERROR (NẾU LỖI):

 • Sử dụng để kiểm tra nếu một công thức có lỗi, nếu có, trả về giá trị bạn chỉ định.
 • Ví dụ: =IFERROR(A1/B1, "Error")

10. Hàm INDEX và MATCH (XEM XÉT):

 • Sử dụng để trả về giá trị ở một vị trí cụ thể trong một phạm vi dữ liệu.
 • Ví dụ: =INDEX(B1:B10, MATCH("John", A1:A10, 0))

Đây chỉ là một số hàm cơ bản, Excel có nhiều hàm phức tạp khác giúp bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn. Hãy kiểm tra trợ giúp Excel hoặc tài liệu hướng dẫn để biết thêm chi tiết và ví dụ.

Related Posts