Lập Trang Web Tĩnh Bằng HTML và CSS: Hướng Dẫn Chi Tiết

Đây là hướng dẫn bước đơn giản để bạn có thể tạo một trang web tĩnh sử dụng HTML và CSS:

Bước 1: Chuẩn Bị

1.1 Mô Hình Website:

  • Xác định cấu trúc tổ chức của trang web, bao gồm các phần chính như header, navigation bar, content, và footer.

1.2 Chuẩn Bị Hình Ảnh và Nội Dung:

  • Đảm bảo bạn có hình ảnh và nội dung bạn muốn hiển thị trên trang web.

Bước 2: Tạo Tệp HTML

2.1 Mở Trình Soạn Thảo:

  • Sử dụng trình soạn thảo văn bản hoặc môi trường phát triển web như Visual Studio Code, Sublime Text, hoặc Atom.

2.2 Tạo Tệp HTML:

  • Tạo một tệp HTML mới và bắt đầu với mã nguồn cơ bản:

Bước 3: Tạo Tệp CSS

3.1 Tạo Tệp CSS:

  • Tạo một tệp CSS mới (ví dụ: styles.css) để tùy chỉnh giao diện.

3.2 Styling Cơ Bản:

  • Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh trang web. Dưới đây là ví dụ:

Bước 4: Xây Dựng Cấu Trúc HTML

4.1 Header và Navigation:

  • Thêm mã HTML cho phần header và navigation:

Bước 5: Kiểm Tra và Hiệu Chỉnh

5.1 Kiểm Tra Trên Trình Duyệt:

  • Mở tệp HTML bằng trình duyệt web để kiểm tra trang web của bạn.

5.2 Hiệu Chỉnh và Tối Ưu Hóa:

  • Hiệu chỉnh CSS để tạo giao diện hấp dẫn và đảm bảo trang web hoạt động mượt mà trên các loại thiết bị.

Với những bước đơn giản này, bạn sẽ có một trang web tĩnh cơ bản. Hãy tiếp tục học hỏi và thử nghiệm để phát triển kỹ năng lập trình web của bạn.

Related Posts